fbpx

GDPR

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SCOPUL POLITICII

Prin prezentul document, vă aducem la cunoştinţă modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în continuare Date personale) de către operatorul de date identificat mai jos, precum şi drepturile pe care le aveți, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.
Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor personale sau asupra seturilor de Date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Prin persoană vizată se va înțelege persoana ale cărei Date personale sunt prelucrate de operatorul de date, indiferent de calitatea acesteia (de exemplu, colaborator, susținător, donator, alegător, persoană cu drept de vot pe listele electorale, votant, vizitator/ comentator al paginilor de internet/ conturilor de reţele sociale ale Operatorului, după caz).
Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost redactată pentru a demonstra angajamentul Operatorului față de protecția Datelor personale și pentru a fi transparent cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea în conformitate cu principiile GDPR.

OPERATORUL DE DATE

NICOLAE VALERIU-CIOLAN, candidat independent în circumscripția Bucureşti pentru alegerile parlamentare organizate în România în 2020, are calitatea de operator de date conform Legislaţiei GDPR. Nicolae Valeriu Ciolan este cetățean român, având următoarele date de contact în scop GDPR: Jilava, Şoseaua Giurgiului nr.78, judeţul Ilfov, e-mail: [email protected]. În cuprinsul acestui document, Nicolae Valeriu-Ciolan va fi denumit Operatorul.
În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, Operatorul prelucrează Datele personale numai pentru scopurile specificate în acest document, angajându-se să păstreze confidențialitatea acestora.

DATELE PERSONALE PRELUCRATE

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o Dată personală. În funcţie de contextul şi mediul în care persoana vizată interacționează cu Operatorul, acesta poate prelucra următoarele categorii de Date personale:

a) Date de identificare: nume, prenume;
b) Date de identificare şi financiare (numai în cazul în care aveți calitatea de donator pentru finanţarea activităţii Operatorului): nume, prenume, cont bancar, bancă, suma contribuției, alte date din contractul de donaţie, copia actului de identitate şi, implicit, toate datele din acest document;
c) Date de contact şi preferințe de comunicare şi marketing direct: adresă de e-mail, telefon, reţele sociale;
d) Date demografice (ex. vârstă, ocupație, localitate, sex, nivel de educaţie) şi link unic (referinţă);
e) Date personale speciale: opinii politice, intenții de vot, origine rasială sau etnică, puncte de vedere religioase, în măsura în care le furnizați Operatorului din proprie inițiativă sau la cerere;
f) Date personale din comunicările cu Operatorul, indiferent de canalul de comunicare (verbal/scris, mediu fizic/online): corespondenţa purtată, mesaje, întrebări şi opinii de orice fel, recomandări, probleme ridicate şi soluţii oferite;
g) Date personale aferente profilului dumneavoastră din reţelele sociale utilizate atunci când interacţionaţi cu Operatorul prin intermediul acestora: nume de utilizator, poză de profil, preferinţe/ interese, comunicări şi conținut, grupuri de interes, orice altă informație furnizată rețelei sociale;
h) Imaginea (foto/video) şi vocea: atunci când participaţi la evenimente/ întâlniri organizate de sau la care participă Operatorul care sunt înregistrate foto/video sau când realizăm materiale pentru campania electorală;
i) Alte Date personale (inclusiv din categoria celor speciale) făcute publice în mod manifest de către dumneavoastră (de exemplu, pe reţelele sociale, în media);
j) Date personale rezultate din navigarea pe paginile de internet/conturile de reţele sociale ale Operatorului și colectate prin intermediul cookie-urilor: detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găsiţi în Politica de Cookies.

Datele personale colectate şi prelucrate de Operator sunt:

i) furnizate direct de către dumneavoastră, de exemplu când: vorbiți în persoană, direct cu Operatorul sau cu unul dintre reprezentanții/ membrii echipei acestuia, răspundeți unui sondaj de opinie, completați un formular online sau interacționați online cu Operatorul prin intermediul site-ului acestuia sau al reţelelor de socializare, participați la activitățile/ evenimentele/ întâlnirile organizate de Operator, efectuați o donaţie pentru Operator, sunteți de acord să primiți e-mailuri de marketing etc.,

ii) furnizate indirect Operatorului, de exemplu, din surse accesibile publicului (platforme de socializare, site-uri de internet, blog-uri, forumuri), de către alte persoane vizate etc.

SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE LEGALE

Operatorul prelucrează Datele personale pentru următoarele scopuri aferente activităţii politice a Operatorului:
a) pentru a vă transmite informaţii despre Operator, politicile, campaniile, activitățile şi evenimentele acestuia, respectiv obținerii suportului politic, în baza consimţământului dumneavoastră, conform articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR;
b) pentru a-l promova pe Operator prin intermediul unor materiale destinate campaniei electorale, care vor fi difuzate în spațiul audiovizual (ex. televiziune, radio), online (ex. pe pagina web oficială a candidatului, reţelele sociale etc.) şi offline, în baza consimţământului dumneavoastră, conform articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR;
c) pentru a vă transmite sondaje de opinie pentru întocmirea de studii sociologice, în baza consimţământului dumneavoastră, conform articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, sau, după caz, pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de a înțelege aspectele şi problemele relevante și semnificative pentru dumneavoastră, a crea, selecta şi distribui materialele de campanie relevante, a evalua dacă este posibil sau nu să votaţi pentru Operator, conform articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR;
d) pentru organizarea, desfășurarea şi comunicarea în cadrul activităţilor în care v-aţi implicat alături de Operator, conform articolului 6 alin.(1) lit. b) din GDPR.
e) în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Operatorului, conform articolului 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, cum ar fi, de exemplu, evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală, comunicarea de informaţii la cererea autorităților competente;
f) pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de a răspunde la problemele, sesizările sau întrebările adresate Operatorului, indiferent de mediul de comunicare (de exemplu, telefonic, pe rețelele sociale), conform articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR;
g) pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de a se promova (inclusiv activitățile desfăşurate) prin comunicarea către publicul larg (de exemplu, pe internet, în media) a imaginilor foto/ video înregistrate cu ocazia activităților/ evenimentelor/ întâlnirilor la care ați participat, conform articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR;
h) pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de a vă profila în scopurile identificate la punctele a) şi c), conform articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR;
i) pentru a efectua cercetare în scopuri statistice, rezultând date statistice agregate care nu vă pot identifica şi care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică, conform articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR;
j) pentru a prelucra Datele personale speciale în scopurile identificate la punctele a), c), d), g), h) şi i) de mai sus, în baza consimţământului dumneavoastră, conform articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

Lipsa furnizării Datelor personale necesare în scopul precizat mai sus la litera d) face imposibilă colaborarea dumneavoastră cu Operatorul, iar de la litera e) face imposibilă susţinerea Operatorului prin intermediul unei contribuţii/ donaţii sau îndeplinirea unei obligaţii legale a Operatorului.
IMPORTANT! Dacă nu doriți ca Datele personale să fie prelucrate conform celor precizate în acest document, vă rugăm să nu ne furnizați prin nicio modalitate Datele dumneavoastră personale.

În cazul în care Operatorul prelucrează Datele personale (inclusiv cele speciale) folosind consimțământul ca bază legală, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la momentul retragerii consimțământului.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Operatorul prelucrează Datele personale pe perioade limitate de timp, determinate în funcţie de scopurile prelucrărilor şi prevederile legale aplicabile.

De exemplu, atunci când vă retrageți consimţământul, Operatorul încetează să prelucreze Datele personale aferente respectivei prelucrări bazate pe acordul dumneavoastră, însă păstrează dovada acordului şi retragerii acestuia pentru o perioadă de maximum 3 ani (termenul general de prescripție).

DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Operatorul nu va vinde niciodată Datele personale colectate, acestea fiind destinate utilizării de către Operator exclusiv pentru scopurile menţionate mai sus. Uneori este necesar ca Operatorul să transmită/ ofere acces la Datele personale următorilor destinatari, dacă este cazul:


a) instituții/autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului (ex. ANSPDCP, Autoritatea Electorală Permanentă, executori judecătorești, poliție, parchet etc.);
b) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
c) colaboratori, furnizori de servicii utilizați de către Operator în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum IT, juridic, cercetare de piaţă, persoane care susțin în mod benevol (pe model de voluntariat) Operatorul în activitățile desfăşurate, mandatarul financiar desemnat conform legii.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Operatorul nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

De asemenea, Operatorul poate lansa în spațiu public datele dumneavoastră (de exemplu, imaginea) în cazul în care v-aţi exprimat acordul pentru aşa ceva.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ŞI MODUL DE EXERCITARE

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:
a) dreptul la informare şi de acces;
b) dreptul la rectificare;
c) dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
d) dreptul la restricţionarea prelucrării;
e) dreptul la portabilitatea datelor;
f) dreptul la opoziţie;
g) dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința persoanei vizate, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată; precizăm că nu utilizăm în prelucrările efectuate un mecanism de decizie automată;
h) dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal;
i) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau unei instanţe competente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, ne puteţi transmite o cerere prin poştă/ curier la adresa: Jilava, Şoseaua Giurgiului nr.78, judeţul Ilfov, sau prin poştă electronică la: [email protected].

Veți primi răspuns în termen de maximum o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare.

Putem actualiza prezenta politică atunci când este necesar, varianta publicată fiind cea aplicabilă.